Subsidies 2021: Van onderwijsinnovatie tot VU-erfgoed

Jaarlijks draagt VUvereniging mede dankzij haar leden 1 miljoen euro bij aan projecten en activiteiten op de VU-campus. In 2021 subsidiëren we samen met onze samenwerkingspartner VCAS een aantal nieuwe, inspirerende projecten.

18-12-2020 | 11:17

In ‘A Broader Mind Journalistiek’ werken studenten samen met journalisten en wetenschappers aan oplossingen voor relevante maatschappelijke uitdagingen. Zij onderzoeken een groep Nederlanders die expliciet aangeeft geen vertrouwen te hebben in nieuws. Wat kan de journalistiek betekenen voor mensen die twijfelen aan het nieuws, en hoe kunnen nieuwsorganisaties deze kloof overbruggen? Bij het project Maatschappelijke stages ACTA staat de kruisbestuiving en verbinding tussen onderwijs, zorg en samenleving centraal. Studenten leren dat zij als zorgverlener een belangrijke rol hebben om kwetsbare mensen in de samenleving de weg naar de mondzorgpraktijk te laten vinden.

De VU-campus staat bol van ideeën die bijdragen aan duurzaamheid en het werken aan een betere wereld. In het project ‘A Better World@VU’ worden deze samengebracht in een rondreizende tentoonstelling én een wedstrijd die medewerkers en studenten uitdaagt te laten zien wat hun bijdrage is. Wat helpt ons verbinden, waarin vinden wij elkaar en hoe kunnen we samen vooroordelen en ervaringen van uitsluiting verminderen? Dat zijn de vragen die centraal staan in ‘Wij Samen’, een project dat zich binnen de medische faculteit richt op ontmoeting en dialoog aan de hand van een podcast en bijeenkomsten.

Bij Amsterdam UMC, locatie VUmc steunen we initiatieven die voorzien in ruimte voor ethische reflectie op vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Zo richt het project ‘Levensvragen bij beginnende dementie en MCI’ zich op het ondersteunen van patiënten en hun naasten in de polikliniek: een vrij nieuw terrein. In het project ‘Reflectie op waarden bij dreigende extreme vroeggeboorte’ wordt een keuze-instrument ontwikkeld dat ouders helpt in de omgang met moeilijke situaties.

Ook komend jaar steunen we projecten die raken aan de ontstaansgeschiedenis van de VU. In het project ‘Geven in Nederland 1880-2020’ wordt een historische reconstructie gemaakt van het geefgedrag van Nederlanders in 1880. In welke opzichten is filantropie anno 2020 gelijk aan, of juist heel anders dan, filantropie in 1880? En welke rol speelt een religieuze motivatie hierin? Eveneens financiert VUvereniging in 2021 een zichtbaar en permanent aandenken aan de vele generaties vrouwen die zich binnen ‘Vrouwen VU-hulp’ hebben ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van de VU.

We zijn er trots op dat we deze mooie en inspirerende projecten mede-mogelijk maken met een financiële bijdrage. Wil je meer weten over de nieuwe en doorlopende projecten die we ondersteunen? Alle gesubsidieerde projecten staan op: www.vuvereniging.nl/wijsteunen en we zullen je er via de nieuwsbrief regelmatig over informeren.