Bestuur

Samenstelling bestuur

Het huidige Bestuur van VUvereniging bestaat uit vijf personen. De leden van het Bestuur worden benoemd en herbenoemd door de Ledenraad. De voorzitters van het College van Bestuur van de VU en de Raad van Bestuur van de het VUmc zijn altijd lid, tenzij de Ledenraad na overleg met het betreffende instellingsbestuur besluit dat een ander lid van dat orgaan kan worden benoemd. De overige leden van het Bestuur worden benoemd door de Ledenraad op voordracht van het Bestuur voor een termijn van vier jaar. Voor deze posities vindt landelijke werving plaats op basis van een door de Ledenraad vastgesteld profiel. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Hiervan zijn uitgezonderd de voorzitters van het College van Bestuur VU en van de Raad van Bestuur VUmc.

      
Frans van Drimmelen Drs. D.B. Stadig   Drs. W. Bos

Van links naar rechts:
drs. F. van Drimmelen (voorzitter VUvereniging)
drs. D.B. Stadig (lid bestuur)
drs. B.W. Groot (lid bestuur)
prof. dr. C.M. van Praag (voorzitter CvB VU)
prof. dr. C. Polman (voorzitter RvB VUmc)
 

Secretaris

Vermeulen_foto
A. Bibo, MA

Beloningsbeleid

De bestuurders  die geen instellingsbestuurders of adviserend bestuurslid zijn ontvangen vacatiegeld en onkostenvergoeding. De bezoldiging van ieder lid van het Bestuur wordt vastgesteld door de Ledenraad. De VUvereniging heeft geen eigen werknemers. Werkzaamheden voor de VUvereniging worden uitgevoerd door medewerkers van VU en VUmc.

Beleidsplan

Tenminste eenmaal per vier jaar stelt het Bestuur een meerjarenplan op. Hierin legt de VUvereniging met behulp van de verbonden instellingen vast op welke wijze zij zullen vormgeven aan de interactie van de verbonden instellingen en de VUvereniging met de samenleving en aan de voortgaande ontwikkeling van de identiteit van de verbonden instellingen en de VUvereniging. Het huidige plan is te vinden onder 'informatie en documenten'.