Ledenraad

Klik op de foto voor meer informatie

Frank Boddendijk 

Wat doet de Ledenraad

De Ledenraad vormt de verbindende schakel tussen de verenigingsleden en de instellingen VU en VUmc. De Ledenraad bestaat uit 30 leden en wordt eens in de vier jaar gekozen door de leden van VUvereniging.
 
Bezinning en programmering
De ledenraad concentreert zich op het inspireren en stimuleren van bezinning in het netwerk. Zij heeft inbreng en geeft richting aan de programmering via het meerjarenplan identiteit, dat wordt opgesteld in samenspraak met de instellingen. De Ledenraad heeft hiervoor een adviserende commissie: de Commissie Meerjarenplan Identiteit. Door middel van het organiseren van activiteiten in hun eigen omgeving, kunnen leden van de Ledenraad een bijdrage leveren aan de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door het hele land. Enkele leden van de Ledenraad participeren in de Programmaraad van VUvereniging, die ideeën voor programmering uitwisselt en combineert.

Financiën
De Ledenraad controleert de financiële huishouding van VUvereniging door middel van het beoordelen en goedkeuren van de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Daarmee verleent de Ledenraad tevens goedkeuring aan de beurzen en subsidies, die vanuit de middelen van VUvereniging ten goede komen aan VU en VUmc. Leden van de Ledenraad hebben directe invloed, ook als deelnemer in de Financiële Commissie van de Ledenraad en de Subsidiecommissie.

Governance
Tot slot heeft de Ledenraad een aantal governancetaken. VUvereniging houdt VU en VUmc in stand als bijzondere instellingen volgens de wet. Leden van de Raden van Toezicht van stichting VU en stichting VUmc worden door deze raden benoemd na voorafgaande goedkeuring door de Ledenraad. De Ledenraad laat zich hierin adviseren door de Benoemingsadviescommissie. Ook eventuele wijzigingen van een aantal artikelen uit de statuten van de stichtingen VU en VUmc zijn onderhevig aan voorafgaande goedkeuring door de Ledenraad.