De Ledenraad

Onze Ledenraadsleden zijn de vertegenwoordigers van de leden van de VUvereniging, en zij controleren en adviseren het Bestuur. Als team nemen de Ledenraadsleden een schat aan maatschappelijke ervaringen mee. Zij zijn allen vrienden van de VU-gemeenschap.

Netwerk en activiteiten
De VUvereniging is een democratisch georganiseerde universiteitsvereniging en is uniek in Nederland. We verbinden de bijzondere identiteit van de VU met de samenleving. De Ledenraad is daarbij de spil en draagt in onze vereniging bij aan inspiratie in het brede maatschappelijke netwerk van VU-betrokkenen. Ze geeft richting aan programmering en activiteiten van de vereniging en stelt bijvoorbeeld het Meerjarenplan op. Ook door het organiseren van activiteiten in hun eigen omgeving, leveren Ledenraadsleden een bijdrage aan de verbinding tussen wetenschap en maatschappij. 

Daarnaast heeft de Ledenraad een aantal formele verantwoordelijkheden. Zo is er, als onderdeel van het in stand houden van de VU en het VUmc als bijzondere instellingen volgens de wet, het goedkeuren van de benoemingen van de toezichthouders. De Ledenraad laat zich hierin adviseren door de Benoemingsadviescommissie. Ook eventuele wijzigingen van een aantal artikelen uit de statuten van de stichtingen VU en VUmc zijn onderhevig aan voorafgaande goedkeuring door de Ledenraad.

Natuurlijk draagt de Ledenraad er ook zorg voor dat de vereniging zelf op orde is, bijvoorbeeld door de financiële huishouding te controleren en daarmee goedkeuring te verlenen aan de subsidies en beurzen die de VUvereniging verleent. In de verschillende commissies oefenen de Ledenraadsleden direct invloed uit op het beleid van de vereniging. Afhankelijk van belangstelling en expertise zijn Ledenraadsleden actief in onder meer de Financiële Commissie, de Benoemingsadviescommissie, de Subsidiecommissie en zetten zij zich in als externe partner.

Meer informatie over de activiteiten van de Ledenraad kun je lezen in het jaarverslag van de VUvereniging.

De Ledenraad komt 2-4 keer per jaar bijeen. De commissies van de Ledenraad vergaderen 2-3 maal per jaar. De Ledenraadsleden mogen de reiskosten voor het lidmaatschap van de Ledenraad declareren.