Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van VUvereniging, de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. In deze verklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens als u zich aanmeldt als lid of voor een van onze activiteiten; en over het gebruik van gegevens die ontstaan uit uw bezoek aan onze website. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna de AVG.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens uitsluitend door ze aan u te vragen. De keuze is dus altijd aan u of u bereid bent deze gegevens aan ons te verstrekken of niet. Bij de uitvraag van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens tenminste noodzakelijk zijn en welke eventueel aanvullend kunnen worden verstrekt voor een bepaald doel.

Welk doel heeft VUvereniging met de verwerking van persoonsgegevens?

Wij vragen en verwerken uw persoonsgegevens voor het: 

  • registreren van uw lidmaatschap;
  • innen van uw contributie en/of donatie;
  • verzenden van informatie gerelateerd aan VUvereniging, zoals onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor onze activiteiten; en
  • registreren van uw deelname aan onze activiteiten.
     

Welke persoonsgegevens verwerkt VUvereniging?

Wij gebruiken de volgende categorieën van gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Persoonlijke gegevens, waaronder naam, geslacht, geboortedatum (leeftijd);
  • Contactgegevens: adres, (mobiele) telefoon, e-mailadres;
  • Ordergegevens: lidmaatschap, nieuwsbrieven waarvoor u zichzelf heeft aangemeld, toegangskaartjes, betaalgegevens (bijv. bankrekeningnummer, creditcardnummer);
  • Gegevens over waar u aan meedoet: zoals deelname aan/bijwonen van activiteiten en evenementen, deelname aan prijsvragen en enquêtes, deelname aan (periodieke) acties.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking(en)?

In de zin van de AVG is VUvereniging verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit houdt in dat VUvereniging beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. VUvereniging is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart VUvereniging uw persoonsgegevens?

VUvereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, of wettelijk is voorgeschreven.

Verwerkersovereenkomst

Wij werken met andere organisaties samen, bijvoorbeeld op het gebied van onze (leden)administratie die binnen de VU plaatsvindt. VUvereniging bepaalt het doel en de middelen voor de verwerkingen en de organisaties die voor ons gegevens verwerken doen dit op basis van onze instructies. Deze afspraken leggen we met de verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Hierin is onder meer vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor de opslag van persoonsgegevens. Hierin is ook vastgelegd dat de degene die de gegevens verwerkt hier vertrouwelijk mee om moet gaan.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden zonder uw voorafgaande toestemming niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten VUvereniging, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiligen gegevens

VUvereniging zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan. Daarnaast treft VUvereniging maatregelen om ervoor te zorgen dat uitsluitend bevoegde personen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

Klikgedrag en webstatistieken

VUvereniging meet onder meer de mate waarin haar website worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. De informatie dient niet voor individuele profilering, dat wil zeggen: wordt door ons niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op www.vuvereniging.nl zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. De persoonsgegevens die worden verwerkt als gebruikers van de sociale netwerken deze pagina’s bezoeken vallen onder de verantwoordelijkheid van de aanbieders van de sociale netwerken. De statistische informatie die door deze aanbieders aan ons wordt aangeboden, zoals aantal bezoekers en klikgedrag, wordt door ons niet gekoppeld aan individuele persoonsgegevens die bij ons in beheer zijn.

Uw privacyrechten

Uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u uitoefenen door een email te sturen naar vereniging@vu.nl. VUvereniging verwerkt uw verzoek daartoe zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek inhoudelijk in behandeling nemen. 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de markttoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.
De laatste wijziging was op 31 mei 2018.


VUvereniging
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
vereniging@vu.nl