Aanvragen en verantwoorden

Subsidies VUvereniging en de Van Coeverden Adrianistichting

VUvereniging en VCAS ondersteunen projecten die een relatie hebben met de doelstellingen van de vereniging en die ten goede komen aan de VU en het VUmc (Amsterdam UMC). Je kunt subsidie aanvragen voor diverse projectvoorstellen, voorbeelden van subsidies die in 2019 zijn verleend, worden gepresenteerd op onze projectpagina.

Voorwaarden en aanvragen

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de subsidieregeling VUvereniging/VCAS. Bij de beoordeling wordt de mate van cofinanciering van de aangevraagde subsidie meegewogen en wordt bekeken of het subsidievoorstel niet (alleen) bestemd is ter dekking van vaste personele lasten.

Bekijk de voorwaarden en de beoordelingscriteria in de subsidieregeling [pdf]

Indien je een subsidie wenst aan te vragen bij VUvereniging/VCAS, vragen wij je gebruik te maken van het format subsidieaanvraag [word-document].

De uiterste termijn voor het aanvragen van een subsidie voor 2020 is inmiddels verlopen. Subsidieaanvragers ontvangen uiterlijk voor 1 december 2019 bericht over de eventuele toewijzing. Als je subsidie wilt aanvragen voor het jaar 2021 kan voor uiterlijk 15 augustus 2020 een aanvraag ingediend worden via vereniging@vu.nl

Beoordeling

De aanvragen worden door de Subsidiecommissie VUvereniging/VCAS van advies voorzien aan het Bestuur VUvereniging en het Bestuur VCAS. De Subsidiecommissie bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris van VUvereniging, drie leden uit de Ledenraad, de rector magnificus VU en een bestuurslid van de VCAS. De Subsidiecommissie vergadert twee maal per academisch jaar: in september ter advisering van nieuwe subsidieaanvragen voor het komende jaar en in april ter beoordeling van de jaarrapportages over de eerder verleende subsidies. Na het advies van de Subsidiecommissie beslissen de besturen VUvereniging en VCAS over het toe- en afwijzen van de subsidies en ontvangen de aanvragers bericht.

Rapportages

De door VUvereniging en VCAS toegekende eenmalige, meerjarige en structurele subsidies worden jaarlijks verantwoord middels een vast format in de vergadering van de Subsidiecommissie.
De uiterste termijn voor het (tussentijds) verantwoorden van subsidies over het jaar 2019 is 1 april 2020. De Subsidiecommissie zal de rapportages beoordelen en berichten over de (eventuele) definitieve toekenning van de subsidies. 

Voor tussentijdse verantwoording en de eindrapportage zijn de volgende formats beschikbaar: 

Advies of informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden om een subsidie bij VUvereniging / VCAS aan te vragen kun je contact opnemen met: 
A. (Annemarie) Bibo, MA  
Secretaris VUvereniging 
T 020 5985340 
vereniging@vu.nl