Gesubsidieerde projecten

VUvereniging verleent subsidies aan projecten en activiteiten die binnen de doelstelling vallen. In 2017 besteedt VUvereniging samen met de Van Coeverden Adriani Stichting een totaal van € 1.130.150 aan subsidies.
Deze subsidies omvatten ook:

Projecten die momenteel worden ondersteund:

Vrije Schrijver

De VU stelt jaarlijks een gastschrijver aan die reflecteert op het jaarthema van de VU: de Vrije Schrijver. De schrijver heeft een vrije opdracht en kan hier een eigen invulling aan geven.
Vanaf mei 2017 is Bas Heijne de Vrije Schrijver. Het profileringsthema van de VU, Science for Sustainability, zal een belangrijke rol spelen tijdens zijn aanstelling.
 De Vrije Schrijver doet mee aan diverse evenementen en houdt als afsluiting van het Vrije Schrijversschap de Abraham Kuyperlezing in de Westerkerk. (subsidie: €35.000) 

Asaliproject

Het Asaliproject initieert transdisciplinair, toegepast onderzoek naar het ontwikkelen van duurzame en innovatieve methoden voor verbetering van het de levensomstandigheden van de lokale bevolking in Kenia. De nadruk ligt hierbij op minderbedeelde bevolkingsgroepen als boeren en vrouwen. (subsidie: €237.000)

Scholars at Risk

Scholars_At_RiskSinds 2011 werkt de VU samen met Scholars at Risk en UAF in het programma Academische Vrijheid. Het programma beoogt om gedurende één jaar een veilige onderzoek- en onderwijsomgeving te bieden aan wetenschappers die in hun herkomstland worden bedreigd. VUvereniging subsidieert gedurende drie jaar de plaatsing van twee extra scholars per jaar op de VU. (subsidie 2017: €32.000)

Ziekenhuispastoraat VUmc

De dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van het VUmc biedt geestelijke begeleiding aan patiënten en hun familieleden en verzorgt lessen en begeleiding aan artsen in opleiding, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Ook adviseert zij op het gebied van filosofie, religie en cultuur, ethiek, levensbeschouwing en identiteit. VUvereniging financiert 1,0 fte van het ziekenhuispastoraat. (subsidie: €77.000)

NEWConnective

Stichting NEWConnective is een initiatief van VU en de Protestantse Kerk Amsterdam met als doel om het bestaande studentenpastoraat beter te laten aansluiten bij de huidige tijd. NEWConnective wil studenten een platform bieden voor inspiratie en dialoog over levensvragen. (subsidie: €11.000)

Green Planet

De VU University Press brengt in 2017 in samenwerking met het Green Office VU een boekje uit wat studenten stimuleert en helpt duurzaam te leven in hun studententijd. Het boekje is doorspekt met humor en cartoons en is bedoeld om studenten op een aanstekelijke en eigentijdse manier aan te spreken en tips te geven. (subsidie: €7.750)

Social Start

Social Start wil 3 zaken bereiken: talentontwikkeling bij starters op gebied van sociaal ondernemerschap, meer kennis en ervaring bij maatschappelijke organisaties met betrekking tot ondernemerschap en het ontstaan van succesvolle sociale ondernemingen. Dat doen ze door pas afgestudeerden te koppelen aan maatschappelijke organisaties voor een intensief traineeship van zes maanden. In 2017 komen 5 plekken beschikbaar waarop VU-alumni voorrang krijgen in het selectieproces. (subsidie: €26.650)

Biografie Jan Lever

Jan Lever was grondlegger van de afdeling Biologie (huidige Life Sciences) van de VU en heeft gedurende zijn leven een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over wetenschap, maatschappij en het religieuze leven in Nederland in de 20 e eeuw. Met het schrijven van de biografie wil Ab Flipse niet alleen het levensverhaal van Jan Lever vertellen, maar ook inzicht bieden in de ontwikkelingen binnen de VU. (subsidie 2017: €22.800)

Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism

Het doel van dit centrum is het unieke erfgoed dat de VU op het gebied van gereformeerd protestantisme bezit beter toegankelijk te maken voor wetenschappers en geïnteresseerden. Het centrum richt zich zowel op het materiële als het immateriële erfgoed en werkt nauw samen met andere erfgoedinstellingen. VUvereniging ondersteunt de ontwikkeling van het centrum door over een periode van vier jaar zestien fellowships te subsidiëren. (subsidie 2017: €15.000)

Historisch Documentatiecentrum

Aan het Historisch Documentatiecentrum (HDC) van de VU is een subsidie verleend ter financiering van de aanstelling van dr. B.T. Wallet voor 0,5 fte en een promotieplaats. Met dr. Wallet's onderzoek ‘A second confessional era? Religiosity in transition, 1800-2000’ wordt inzicht gegeven in de processen van secularisering en de opkomst van alternatieve religieuze opties. De promotieplaats is gericht op ‘Het protestantse debat over de moderne cultuur (1900-1940)’. (subsidie: €30.000)

Stichting Refo500

De doelstelling van Stichting Refo500 is het – onder meer door middel van het project Refo500 – in de aanloop naar het jaar 2017 nationaal en internationaal breed aandacht geven aan de 500e geboortedag van de Reformatie en de relevantie daarvan. (subsidie: €2.500)

Migration Law Clinic

De Migration Law Clinic, een mastervak van 12 studiepunten met een arbeidsintensieve vorm van onderwijs, wil hoogwaardig juridisch advies geven om de ontwikkeling van fundamentele rechtsbeginselen in Europa te bevorderen en wil excellente studenten opleiden tot hooggekwalificeerde juristen. Met behulp van deze subsidie wil de Clinic externe financiering en sponsoring door kantoren op de Amsterdamse Zuidas verwerven. (subsidie: €17.500) 

 

Succesvol onderwijs in de diverse leeromgeving van de VU

In 2016 is VUvereniging gestart met het verlenen van een meerjarige subsidie voor een onderzoek naar de effecten van diversiteit op studie-uitkomsten en het leer- en samenlevingsklimaat bij de VU. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor het diversiteitsbeleid dat binnen de VU wordt vormgegeven door de Chief Diversity Officer (subsidie 2017: €25.000).

 

Seniorengezelschap VU/VUmc

Het seniorengezelschap VU/VUmc is een vereniging voor oud-medewerkers van de VU en VUmc. VUvereniging kent een subsidie toe aan deze vereniging op basis van het aantal leden. (subsidie: €2.000)

Fonds Community Building

Vinod SubramaniamHet Fonds Community Building staat ter beschikking van de Rector Maginificus. Hij kan hieruit in groepsverband ondernomen sportieve, culturele of studieactiviteiten van studenten of medewerkers subsidiëren. Ook het Hooglerarenconcert behoort hiertoe. (subsidie: €16.000)

 
 

Kerkelijke fondsen VUmc

Een door het VUmc opgezet project om de betekenis en impact van fondsenwerving voor medisch wetenschappelijk onderzoek aanzienlijk te vergroten. VUmc beoogt om in de komende vijf jaar 25% van het onderzoeksbudget uit zelf verworven fondsen te kunnen gaan financieren. De activiteiten concentreren zich, vanwege de specifieke achtergrond van VUmc, in de uitbreiding van fondsenwerving naar de kerkelijke en andere levensbeschouwelijke fondsen. (subsidie: €15.000)
 

Fondswerving Godgeleerdheid

De Faculteit der Godgeleerdheid beoogt een meer duurzame financiering voor de kernactiviteiten van de faculteit te verwerven. Hiertoe wordt ingezet op externe fondsenwerving met behulp van een ervaren fundraiser. (subsidie: €37.500)
 

Publicatiefonds

Het Publicatiefonds stimuleert publicaties van wetenschappelijke artikelen, boeken en biografieën die een directe relatie hebben met onderwerpen in de christelijke geest, meer bepaald de gereformeerde grondslag. De faculteit Godgeleerdheid is penvoerder van het fonds, dat in de hele breedte van de VU wordt ingezet. (subsidie €15.000)

Breuken en Bruggen

Het project “Breuken en Bruggen” bestaat al meer dan 15 jaar en biedt theologiestudenten uit ruim 60 partnerinstellingen in Latijns Amerika, Afrika, Azië en Midden- en Oost-Europa de mogelijkheid om in een academische omgeving kennis te maken met theologiebeoefening en kerken in Nederland. (subsidie: €26.500,-)

Synode van Dordrecht

In de aanloop naar de herdenking van de Dordtse Synode in 2018-2019 is een subsidie verleend aan prof. dr. F. van Lieburg voor het onderzoek en de publicatie van een boek over de Dordtse Synode van 1618-1619. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in deze eerste Europese topconferentie op Nederlandse, Dordtse bodem en wat dit betekende voor de stad, haar bestuur en de bevolking. (subsidie: €15.000)

European Academy on Religion and Society (EARS)

De European Academy on Religion and Society is een initiatief van de Faculteit der Godgeleerdheid VU en Europese zusterfaculteiten. Zij organiseert conferenties over de vraag hoe Europese samenwerking kan bijdragen aan de toekomst van de theologische discipline en aan de rol van theologie in de maatschappij. (subsidie: €30.000)

Postdoc programma

Binnen de VU bestaat er een populatie van ongeveer 200 postdocs die een belangrijke schakel zijn in de onderzoeksgemeenschap van de universiteit. In de praktijk is gebleken dat verhoogde aandacht voor deze groep wenselijk is, aangezien zij soms minder zichtbaar zijn dan ander wetenschappelijk personeel. Naast de bestaande post doc appreciation day wil de VU daarom een programma opzetten voor de ontwikkeling van post docs. Het beoogde resultaat van dit programma is tweeledig: post docs worden meer betrokken bij de academische gemeenschap en de VU kan meer profiteren van hun kennis en ervaring. (subsidie: €15.000).

Boardroom

The Boardroom is het jaarlijkse VU-honoursprogramma waarin 20 masterstudenten workshops krijgen van prominente VU-alumni. Als groep willen de studenten iets terug te doen voor de VU-gemeenschap en hebben daarom het project ‘vluchtelingen’ bedacht. De studenten willen met het project wetenschappelijke kennis en praktijkervaring uit verschillende disciplines bij elkaar brengen met als doel studenten de gelegenheid te geven bij te dragen aan de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. (subsidie: €16.500)

NOSTER / NISIS Autumn School

In de Autumn School van NOSTER en NISIS staat de verhouding van religie en moderniteit centraal. De Autumn School wordt aan de VU gehouden en heeft een zeventigtal deelnemers. (subsidie: €6.650)