Gesubsidieerde projecten

VUvereniging verleent subsidies aan projecten en activiteiten die binnen de doelstelling vallen. In 2018 besteedt VUvereniging samen met de Van Coeverden Adriani Stichting een totaal van € 1.274.188 aan subsidies.
Deze subsidies omvatten ook:

Projecten die momenteel worden ondersteund:

VRIJE SCHRIJVER

De VU stelt jaarlijks een gastschrijver aan die reflecteert op het jaarthema van de VU: de Vrije Schrijver. De schrijver heeft een vrije opdracht en kan hier een eigen invulling aan geven. Het profileringsthema van de VU speelt een belangrijke rol tijdens zijn/haar aanstelling. De Vrije Schrijver doet mee aan diverse evenementen en houdt als afsluiting van het Vrije Schrijversschap de Abraham Kuyperlezing in de Westerkerk.
PROJECTPAGINA >>

GREEN OFFICE - MOOC

De studenten van het Green Office van de VU streven ernaar de kennis over duurzaamheid te vergroten en een breed assortiment aan voorbeelden  te geven hoe mensen aan een duurzame wereld kunnen bijdragen en wat de VU op dit gebied doet. Zij ontwikkelen hiervoor een Massive Open Online Course (MOOC). In het project werken de studenten samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken.
PROJECTPAGINA >>

SUCCESVOL ONDERWIJS IN DE DIVERSE LEEROMGEVING VAN DE VU

In 2016 is VUvereniging gestart met het verlenen van een meerjarige subsidie voor een onderzoek naar de effecten van diversiteit op studie-uitkomsten en het leer- en samenlevingsklimaat bij de VU. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor het diversiteitsbeleid dat binnen de VU wordt vormgegeven door de Chief Diversity Officer.
PROJECTPAGINA  >>

MIGRATION LAW CLINIC

De Migration Law Clinic, een mastervak van 12 studiepunten met een arbeidsintensieve vorm van onderwijs, wil hoogwaardig juridisch advies geven om de ontwikkeling van fundamentele rechtsbeginselen in Europa te bevorderen en wil excellente studenten opleiden tot hooggekwalificeerde juristen. Met behulp van deze subsidie wil de Clinic externe financiering en sponsoring door kantoren op de Amsterdamse Zuidas verwerven.
PROJECTPAGINA  >>

INTERNATIONAL LAW CLINIC

De International Law Clinic biedt pro bono juridische ondersteuning op het thema van oorlog en vrede. Doel van de ondersteuning is om meer studenten te laten participeren in de ILC zodat zij ervaring kunnen opdoen met de praktijk van internationaal recht en mensenrechten gedurende hun studie aan de VU. De bijdrage dient als groei-impuls voor de verdere ontwikkeling van de Clinic.
PROJECTPAGINA  >>

IOVIS - CENTRE FOR PEACE AND CONFLICT

IOVIS beoogt interdisciplinaire samenwerking op het thema oorlog en vrede. In eerste instantie is begonnen met het vormgeven van een minor. In een later stadium worden er onderzoeksactiviteiten ontwikkeld. In 2018 staat er een lezingencyclus op het programma als opmaat naar de minor.
PROJECTPAGINA >>

AMSTERDAM CENTRE FOR THE HISTORY AND HERITAGE OF PROTESTANTISM

Het doel van dit centrum is het unieke erfgoed dat de VU op het gebied van gereformeerd protestantisme bezit beter toegankelijk te maken voor wetenschappers en geïnteresseerden. Het centrum richt zich zowel op het materiële als het immateriële erfgoed en werkt nauw samen met andere erfgoedinstellingen.
PROJECTPAGINA >>

ETHICS IN ACTION

In 2018 is er op de VU een Europees Ethiek Congres om aandacht te vragen voor het belang van ethische reflectie met betrekking tot actuele kwesties in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de zorg. Met deze subsidie wordt het mogelijk voor studenten en medewerkers om zich met korting te kunnen inschrijven voor het congres.
PROJECTPAGINA >>

ACADEMISCHE VRIJHEID

Sinds 2011 werkt de VU samen met Stichting UAF en Scholars at Risk in het programma Academische Vrijheid. Het programma beoogt om gedurende één jaar een veilige onderzoek- en onderwijsomgeving te bieden aan wetenschappers die in hun herkomstland worden bedreigd. VUvereniging subsidieert gedurende drie jaar de plaatsing van twee extra scholars per jaar op de VU.
PROJECTPAGINA >>

ASALI PROJECT

In het Asaliproject wordt toegepast onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van duurzame en innovatieve methoden voor verbetering van het de levensomstandigheden van de lokale bevolking in Kenia. De nadruk ligt hierbij op minderbedeelde bevolkingsgroepen als boeren en vrouwen.
PROJECTPAGINA >>

ZIEKENHUISPASTORAAT VUMC

De dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van het VUmc biedt geestelijke begeleiding aan patiënten en hun familieleden bij de vragen waar men mee wordt geconfronteerd bij ziekte.
PROJECTPAGINA >>

NEWCONNECTIVE

Stichting NEWConnective heeft als doel om het bestaande studentenpastoraat beter te laten aansluiten bij de huidige tijd. NEWConnective biedt studenten een platform voor inspiratie en dialoog over levensvragen. De drie peilers zijn: ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en counseling.
PROJECTPAGINA >>

DIVERSITEIT IS DE NORM

Met de studie naar diversiteit wil het VUmc nader inzicht krijgen in hoeverre de zorg in het VUmc als goede zorg ervaren wordt door patiënten van niet-westerse herkomst.
PROJECTPAGINA >>

Transgendergeschiedenis

In dit project wordt de bijzondere geschiedenis van de transgenderzorg van het VUmc door historicus Alex Bakker vastgelegd. Transgenderzorg van het VUmc is meer geweest dan kennis en vakmanschap. Bijzonder was dat hulp geboden werd aan mensen die vrijwel nergens terecht konden en dankzij het VUmc toegang kregen tot verantwoorde, veilige zorg. In het onderzoek worden met behulp van oral history en archiefonderzoek historische lijnen doorgetrokken naar het heden en de toekomst.
(subsidie: € 37.000)

De droom van Martin Luther King

Het project wil met de inclusieve benadering van diversiteit van Martin Luther King, eredoctor van de VU in 1965, het actuele debat over integratie en discriminatie depolariserend beïnvloeden. Hiertoe wordt masterclass voor middelbare scholieren georganiseerd, een jongerenwedstrijd en de Martin Luther King lezing.
(subsidie: € 20.000)

Zinvolle doelen

In het project ‘Zinvolle Doelen’ wordt geprobeerd revalidatieprocessen beter te laten verlopen door het stellen van persoonlijke doelen gerelateerd aan zingeving.  Het stellen van doelen is een wezenlijk onderdeel van revalidatie en geeft richting aan het proces. Toch blijkt het in de praktijk voor patiënten lastig om doelen te formuleren die hen specifiek motiveren en bij het behalen daarvan tot meerwaarde in hun persoonlijk leven leiden. Met dit project probeert men een succesvolle methodiek te ontwikkelen.
(subsidie: € 20.000)

Utopia@2068

De aanleiding van het project Utopia@2068 is het 50 jarig jubileum van het VU Kamerkoor. Het koor neemt het thema utopie als aanleiding om vijftig jaar in de toekomst te kijken. Het te ontwikkelen libretto bevindt zich op het snijvlak van de kunsten, wetenschap en maatschappij.
(subsidie: € 6.000)

Biografie Jan Lever

Jan Lever was grondlegger van de afdeling Biologie (huidige Life Sciences) van de VU en heeft gedurende zijn leven een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over wetenschap, maatschappij en het religieuze leven in Nederland in de 20 e eeuw. Met het schrijven van de biografie wil Ab Flipse niet alleen het levensverhaal van Jan Lever vertellen, maar ook inzicht bieden in de ontwikkelingen binnen de VU.
(subsidie: €22.800)

Biografie Willem Hovy

Willem Hovy (1840-1915) was samen met Abraham Kuyper één van de stichters van de Vrije Universiteit. Hij was een bekend Amsterdams ondernemer en wordt beschouwd als een pionier van de civil society, doordat hij vanuit zijn protestants-christelijke levensovertuiging maatschappelijk buitengewoon actief was. De subsidie wordt verstrekt om een wetenschappelijke biografie over hem mogelijk te maken.
(subsidie: €35.000)

Consortium Oxford-Amsterdam

De oprichting en ontwikkeling van het Consortium Oxford-Amsterdam ‘Ageing, Decision-Making & End- of Life' in 2018 wordt ondersteund door de uitwisseling van jonge onderzoekers met twee beurzen te subsidiëren. Het doel van de afdeling Metamedica is om middels het Consortium de reeds bestaande informele samenwerking op het gebeid van onderwijs, onderzoek en zorg rond ouder worden met het prestigieuze Ethox Centre van Oxford University, te bestendigen en uit te breiden.
(subsidie: € 6.000)

Met andere ogen

De methodiek 'Met andere ogen' is een actieonderzoek naar vrijheid en vrijheidsbeperking binnen zorgorganisaties met als doel vrijheidsbeperking te verminderen dan wel zorgvuldig toe te passen. De bedoeling is om met de subsidie een leernetwerk op te zetten en een digitaal platform te ontwikkelen.
(subsidie: € 10.000)

Historisch Documentatiecentrum

Aan het Historisch Documentatiecentrum (HDC) van de VU is in 2017 een subsidie verleend ter financiering van een onderzoeksbevorderaar, respectievelijk projectcoördinator ten behoeve van het project Nieuwe Visies en Verbindingen
(subsidie: €30.000)

Seniorengezelschap VU/VUmc

Het seniorengezelschap VU/VUmc is een vereniging voor oud-medewerkers van de VU en VUmc. VUvereniging kent een subsidie toe aan deze vereniging op basis van het aantal leden.
(subsidie: €2.000)

Fonds Community Building

Vinod SubramaniamHet Fonds Community Building staat ter beschikking van de rector magnificus. Hij kan hieruit in groepsverband ondernomen sportieve, culturele of studieactiviteiten van studenten of medewerkers subsidiëren. Ook het Hooglerarenconcert behoort hiertoe.
(subsidie: €16.000)

 
 

Publicatiefonds

Het Publicatiefonds stimuleert publicaties van wetenschappelijke artikelen, boeken en biografieën in de geest van de dominee. De geest van de dominee betekent dat er nadruk ligt op de identiteit van de VU. De faculteit Godgeleerdheid is penvoerder van het fonds, dat over de hele breedte van de VU wordt ingezet.
(subsidie €15.000)

Fondswerving Godgeleerdheid

De Faculteit der Godgeleerdheid beoogt een meer duurzame financiering voor de kernactiviteiten van de faculteit te verwerven. Hiertoe wordt ingezet op externe fondsenwerving met behulp van een ervaren fundraiser.
(subsidie: €28.100)
 

Bridging Gaps

Het project “Bridging Gaps” bestaat al meer dan 15 jaar en biedt theologiestudenten uit ruim 60 partnerinstellingen in Latijns Amerika, Afrika, Azië en Midden- en Oost-Europa de mogelijkheid om in een academische omgeving kennis te maken met theologiebeoefening en kerken in Nederland.
(subsidie: €26.500,-)

European Academy on Religion and Society (EARS)

De European Academy on Religion and Society is een initiatief van de Faculteit der Godgeleerdheid VU en Europese zusterfaculteiten. Zij organiseert conferenties over de vraag hoe Europese samenwerking kan bijdragen aan de toekomst van de theologische discipline en aan de rol van theologie in de maatschappij.
(subsidie: €30.000)

Postdoc programma

Binnen de VU bestaat er een populatie van ongeveer 200 postdocs die een belangrijke schakel zijn in de onderzoeksgemeenschap van de universiteit. In de praktijk is gebleken dat verhoogde aandacht voor deze groep wenselijk is, aangezien zij soms minder zichtbaar zijn dan ander wetenschappelijk personeel. Naast de bestaande post doc appreciation day wil de VU daarom een programma opzetten voor de ontwikkeling van post docs. Het beoogde resultaat van dit programma is tweeledig: post docs worden meer betrokken bij de academische gemeenschap en de VU kan meer profiteren van hun kennis en ervaring.
(subsidie: €6.000).