Gesubsidieerde projecten

VUvereniging verleent subsidies aan projecten en activiteiten die binnen de doelstelling vallen. In 2019 besteedt VUvereniging samen met de Van Coeverden Adriani Stichting een totaal van € 1.033.000 aan subsidies.
Deze subsidies omvatten ook:

Projecten die momenteel worden ondersteund:

VRIJE SCHRIJVER

De VU stelt jaarlijks een gastschrijver aan die reflecteert op het jaarthema van de VU: de Vrije Schrijver. De schrijver heeft een vrije opdracht en kan hier een eigen invulling aan geven. Het profileringsthema van de VU speelt een belangrijke rol tijdens zijn/haar aanstelling. De Vrije Schrijver doet mee aan diverse evenementen en houdt als afsluiting van het Vrije Schrijversschap de Abraham Kuyperlezing in de Westerkerk.
PROJECTPAGINA >>

MIGRATION LAW CLINIC

De Migration Law Clinic, een mastervak van 12 studiepunten met een arbeidsintensieve vorm van onderwijs, wil hoogwaardig juridisch advies geven om de ontwikkeling van fundamentele rechtsbeginselen in Europa te bevorderen en wil excellente studenten opleiden tot hooggekwalificeerde juristen. Met behulp van deze subsidie wil de Clinic externe financiering en sponsoring door kantoren op de Amsterdamse Zuidas verwerven.
PROJECTPAGINA  >>
INTERVIEW MET MARCELLE RENEMAN EN KARIN ÅBERG >>

INTERNATIONAL LAW CLINIC

De International Law Clinic biedt pro bono juridische ondersteuning op het thema van oorlog en vrede. Doel van de ondersteuning is om meer studenten te laten participeren in de ILC zodat zij ervaring kunnen opdoen met de praktijk van internationaal recht en mensenrechten gedurende hun studie aan de VU. De bijdrage dient als groei-impuls voor de verdere ontwikkeling van de Clinic.
PROJECTPAGINA  >>

INTERNATIONAL MOOT COURT

Het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law van de VU (ACMRL) organiseert in april 2019 een International Migration and Refugee Law Moot Court Competitie. Bij dit tweedaagse evenement pleiten twaalf teams van vier studenten als vertegenwoordiger van de vreemdeling of de staat in een actuele (fictieve) zaak op het gebied van het internationale vluchtelingen en vreemdelingenrecht. VUvereniging maakt met een subsidie van k€ 10.5 de deelname van twee teams uit lage inkomenslanden mogelijk.

SUCCESVOL ONDERWIJS IN DE DIVERSE LEEROMGEVING VAN DE VU

In 2016 is VUvereniging gestart met het verlenen van een meerjarige subsidie voor een onderzoek naar de effecten van diversiteit op studie-uitkomsten en het leer- en samenlevingsklimaat bij de VU. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor het diversiteitsbeleid dat binnen de VU wordt vormgegeven door de Chief Diversity Officer.
PROJECTPAGINA  >>

A BROADER MIND

Met het programma A Broader Mind for Students wil de VU haar studenten de mogelijkheid bieden om zich op academisch, persoonlijk en sociaal vlak breder te ontwikkelen. In het programma leren studenten onder meer een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen, zetten zij via Community Service Learning hun kennis in voor het oplossen van prangende vraagstukken en leren zij persoonlijke vaardigheden. VUvereniging ondersteunt in 2019 met een subsidie van k€ 30 twee fellowships om het programma wetenschappelijk te verstevigen en het inspirerende karakter en de exposure van A Broader Mind for Students te vergroten.
A BROADER MIND WEBPAGINA>>

DIVERSITEIT IS DE NORM

Met de studie naar diversiteit wil het VUmc nader inzicht krijgen in hoeverre de zorg in het VUmc als goede zorg ervaren wordt door patiënten van niet-westerse herkomst.
INTERVIEW MET MAAIKE MUNTINGA EN SAMEEN MALIK >>

Dit project is door VUvereniging in 2018 met een subsidie ondersteund. Het loopt door tot in 2019.

PACS - CENTRE FOR PEACE AND CONFLICT STUDIES

PACS beoogt interdisciplinaire samenwerking op het thema oorlog en vrede. In eerste instantie is begonnen met het vormgeven van een minor. In een later stadium worden er onderzoeksactiviteiten ontwikkeld. In 2018 staat er een lezingencyclus op het programma als opmaat naar de minor.
PROJECTPAGINA >>

AMSTERDAM CENTRE FOR THE HISTORY AND HERITAGE OF PROTESTANTISM

Het doel van dit centrum is het unieke erfgoed dat de VU op het gebied van gereformeerd protestantisme bezit beter toegankelijk te maken voor wetenschappers en geïnteresseerden. Het centrum richt zich zowel op het materiële als het immateriële erfgoed en werkt nauw samen met andere erfgoedinstellingen.
PROJECTPAGINA >>
INTERVIEW MET MIRJAM VAN VEEN >>

ACADEMISCHE VRIJHEID

Sinds 2011 werkt de VU samen met Stichting UAF en Scholars at Risk in het programma Academische Vrijheid. Het programma beoogt om gedurende één jaar een veilige onderzoek- en onderwijsomgeving te bieden aan wetenschappers die in hun herkomstland worden bedreigd. VUvereniging subsidieert gedurende drie jaar de plaatsing van twee extra scholars per jaar op de VU.
PROJECTPAGINA >>
INTERVIEW MET JOUNES SARAMIFAR >>

NEWCONNECTIVE

Stichting NEWConnective heeft als doel om het bestaande studentenpastoraat beter te laten aansluiten bij de huidige tijd. NEWConnective biedt studenten een platform voor inspiratie en dialoog over levensvragen. De drie peilers zijn: ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en counseling.
PROJECTPAGINA >>

ZIEKENHUISPASTORAAT VUMC

De dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van het VUmc biedt geestelijke begeleiding aan patiënten en hun familieleden bij de vragen waar men mee wordt geconfronteerd bij ziekte.
PROJECTPAGINA >>

Fonds Community Building

Het Fonds Community Building staat ter beschikking van de rector magnificus. Hij kan hieruit in groepsverband ondernomen sportieve, culturele of studieactiviteiten van studenten of medewerkers subsidiëren. Ook het Hooglerarenconcert behoort hiertoe.
(subsidie: €16.000)
INTERVIEW MET VINOD SUBRAMANIAM >>

De droom van Martin Luther King

Het project wil met de inclusieve benadering van diversiteit van Martin Luther King, eredoctor van de VU in 1965, het actuele debat over integratie en discriminatie depolariserend beïnvloeden. Hiertoe wordt masterclass voor middelbare scholieren georganiseerd, een jongerenwedstrijd en de Martin Luther King lezing.
(subsidie: € 20.000)

Zinvolle doelen

In het project ‘Zinvolle Doelen’ wordt geprobeerd revalidatieprocessen beter te laten verlopen door het stellen van persoonlijke doelen gerelateerd aan zingeving.  Het stellen van doelen is een wezenlijk onderdeel van revalidatie en geeft richting aan het proces. Toch blijkt het in de praktijk voor patiënten lastig om doelen te formuleren die hen specifiek motiveren en bij het behalen daarvan tot meerwaarde in hun persoonlijk leven leiden. Met dit project probeert men een succesvolle methodiek te ontwikkelen.
(subsidie: € 20.000)
VERSLAG PUBLIEKSBIJEENKOMST >>

Bridging Gaps

Het project “Bridging Gaps” biedt theologiestudenten uit ruim 60 partnerinstellingen in Latijns Amerika, Afrika, Azië en Midden- en Oost-Europa de mogelijkheid om in een academische omgeving kennis te maken met theologiebeoefening en kerken in Nederland.
Bridging Gaps is opgericht in 1994 en bestaat in 2019 dus al vijfentwintig jaar!
(subsidie: €26.500,-)
INTERVIEW MET PETER-BEN SMIT EN KIRSTEN VAN DER HAM >>

WO&MEN@VU NETWERK

Het WO&MEN@VU netwerk streeft ernaar om expliciete en impliciete vormen van genderbias binnen de organisatie te adresseren door bewustzijn te creëren en een actieve en inclusieve gemeenschap te vormen. VUvereniging draagt in 2019 k€ 9.5 bij aan de ondersteuning van het netwerk, waardoor het op regelmatige basis activiteiten op de campus kan organiseren.
INTERVIEW MET NIENKE DE BRUIJN EN VERONI EICHELSHEIM >>

MASTERTRACK HEALTH AND MEDICAL HUMANITIES

In de hedendaagse samenleving ontwikkelt zich een nieuwe kijk op de medische geschiedenis door een interdisciplinaire benadering. Om de dialoog tussen studenten van verschillende achtergronden en studierichtingen tot stand te laten komen wordt een nieuwe afstudeerrichting binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen ontwikkeld. VUvereniging draagt hier in 2019 k€ 16 aan bij.
MASTER HEALTH & MEDICAL HUMANITIES WEBPAGINA >>

Transgendergeschiedenis

In dit project wordt de bijzondere geschiedenis van de transgenderzorg van het VUmc door historicus Alex Bakker vastgelegd. Transgenderzorg van het VUmc is meer geweest dan kennis en vakmanschap. Bijzonder was dat hulp geboden werd aan mensen die vrijwel nergens terecht konden en dankzij het VUmc toegang kregen tot verantwoorde, veilige zorg. In het onderzoek worden met behulp van oral history en archiefonderzoek historische lijnen doorgetrokken naar het heden en de toekomst.
 
Dit project is door VUvereniging in 2018 ondersteund. Het boek komt uit in 2019. Rond de publicatiedatum besteden we hier aandacht aan.

YOUNG.VU NETWERK

Het Young.VU netwerk richt zich op het vergroten van de kennisuitwisselingen onder jonge medewerkers van de VU. VUvereniging ondersteunt het Young.VU netwerk in 2019 met een bijdrage van k€ 3. Met deze subsidie kan het netwerk voor jonge professionals diverse activiteiten op de campus initiëren.

MOBIELE VITRINE HISTORISCH ERFGOED

De mobiele vitrine zal worden ingezet voor “pop-up” exposities van de erfgoedcollecties van de VU. Studenten en medewerkers kunnen thema’s aanvragen waarin het verleden met het heden wordt verbonden en waardoor het overkoepelende VU-verhaal zichtbaarder wordt. VCAS draagt met een subsidie van k€ 16 bij aan de bouw van de mobiele vitrine. 


DIGITALE TENTOONSTELLING TOPSTUKKEN

Het bestaan en de gebruiksmogelijkheden voor onderwijs en onderzoek van de erfgoedcollecties van de VU zijn nu nog maar beperkt bekend. Om de zichtbaarheid te vergroten en onderzoekers, docenten en studenten er gebruik van te laten maken wordt samen met de VU-gemeenschap een online tentoonstelling samengesteld. VUvereniging draagt hier k€ 15 aan bij.

Valorisatiemedewerker Religie & Theologie

De valorisatiemedewerker zet een programma op waarbinnen medewerkers van de faculteit hun wetenschappelijke kennis delen met de samenleving. De medewerker versterkt de verbinding tussen academie en samenleving bij vraagstukken over religie en zingeving. Hiermee hoopt de faculteit de maatschappelijke presentie van de VU verder vorm te kunnen geven.
(subsidie: €50.000)
 

Biografie Jan Lever

Jan Lever was grondlegger van de afdeling Biologie (huidige Life Sciences) van de VU en heeft gedurende zijn leven een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over wetenschap, maatschappij en het religieuze leven in Nederland in de 20 e eeuw. Met het schrijven van de biografie wil Ab Flipse niet alleen het levensverhaal van Jan Lever vertellen, maar ook inzicht bieden in de ontwikkelingen binnen de VU.
(subsidie: €22.800)

Biografie Willem Hovy

Willem Hovy (1840-1915) was samen met Abraham Kuyper één van de stichters van de Vrije Universiteit. Hij was een bekend Amsterdams ondernemer en wordt beschouwd als een pionier van de civil society, doordat hij vanuit zijn protestants-christelijke levensovertuiging maatschappelijk buitengewoon actief was. De subsidie wordt verstrekt om een wetenschappelijke biografie over hem mogelijk te maken.

Dit project is in 2018 ondersteund. In 2019 besteden we aandacht aan het verschijnen van de biografie. Houd onze website en social media in de gaten.

Consortium Oxford-Amsterdam

De oprichting en ontwikkeling van het Consortium Oxford-Amsterdam ‘Ageing, Decision-Making & End- of Life' wordt in 2019 ondersteund door de uitwisseling van jonge onderzoekers met twee beurzen te subsidiëren. Het doel van de afdeling Metamedica is om middels het Consortium de reeds bestaande informele samenwerking op het gebeid van onderwijs, onderzoek en zorg rond ouder worden met het prestigieuze Ethox Centre van Oxford University, te bestendigen en uit te breiden.
(subsidie: € 6.000)

Historisch Documentatiecentrum

Aan het Historisch Documentatiecentrum (HDC) van de VU is een subsidie verleend ter bevordering van onderzoek op basis van de eigen collectie. De aandacht richt zich specifiek op onderzoek en werving van internationale aspecten, zoals: zendingsarchieven Indonesië/Nederlands-Indië, de internationale rol van de VU en de Kuyper-herdenking 1920 -2020.
(subsidie: €30.000)

Publicatiefonds

Het Publicatiefonds stimuleert publicaties van wetenschappelijke artikelen, boeken en biografieën die in relatie staan tot de identiteit van de VU in de breedste zin van het woord. De faculteit Religie & Theologie is penvoerder van het fonds, dat over de hele breedte van de VU wordt ingezet.
(subsidie €15.000)

European Academy on Religion and Society (EARS)

De European Academy on Religion and Society is een initiatief van de Faculteit der Godgeleerdheid VU en Europese zusterfaculteiten. Zij organiseert conferenties over de vraag hoe Europese samenwerking kan bijdragen aan de toekomst van de theologische discipline en aan de rol van theologie in de maatschappij.
(subsidie: €30.000)

Postdoc programma

Binnen de VU bestaat er een populatie van ongeveer 200 postdocs die een belangrijke schakel zijn in de onderzoeksgemeenschap van de universiteit. In de praktijk is gebleken dat verhoogde aandacht voor deze groep wenselijk is, aangezien zij soms minder zichtbaar zijn dan ander wetenschappelijk personeel. Naast de bestaande post doc appreciation day wil de VU daarom een programma opzetten voor de ontwikkeling van post docs. Het beoogde resultaat van dit programma is tweeledig: post docs worden meer betrokken bij de academische gemeenschap en de VU kan meer profiteren van hun kennis en ervaring.
(subsidie: € 29.000).

VU-archief

Het project VU-archief maakt het mogelijk om het archiefmateriaal dat betrekking heeft op VUvereniging op te schonen, te bewerken, veilig te stellen en toegankelijk te maken. Dit is een onderdeel van het grotere Digidoc project van de Vrije Universiteit, waarmee op termijn alle archieven worden gedigitaliseerd en ontsloten. VUvereniging is met deze subsidie verzekerd van een snelle verwerking en overdracht van haar archiefmateriaal, zodat dit ingezet en gebruikt kan worden ten behoeve van maatschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling.
(subsidie €25.000)

Zie het Ad Valvas artikel 'VU gaat vijf kilometer archief te lijf'.

Seniorengezelschap VU/VUmc

Het seniorengezelschap VU/VUmc is een vereniging voor oud-medewerkers van de VU en VUmc. VUvereniging kent een subsidie toe aan deze vereniging op basis van het aantal leden.
(subsidie: €2.000)